Wisc-R Çocuklar için Zeka Testi

Wisc-R Çocuklar için Zeka Testi

Wisc-R zeka testi , bireyin zihinsel kapasitesini belirlemek amacıyla 6-16 yaş grubuna uygulanan zeka testidir.

David Wecsler 1946’da testi geliştirmiş, daha sonrasında revize ederek, Wisc-R ‘ı 6-16 yaşlarındaki çocuklara uygun olacak şekilde 1976 yılında güncellemiştir.

Wisc-R zeka testi Türkiye’de kullanılan yetenek ve zeka testleri arasında geçerlik ve güvenirliği en yüksek olanlardan biridir.

Bireyin öğrenme süreçlerinin değerlendirilmesinde ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ya da özel öğrenme güçlüğünün tespitinde önemli rol üstlenmektedir.

Üstün yetenekli çocukların tespiti ve eğitilmelerine yönelik akademik çalışmalar yürüten tüm kurum ve okullar bireyleri Wisc-R zeka testi sonuçlarına göre değerlendirmektedirler.

Test; sözel ve performans olmak üzere iki bölümden oluşmakta ve her bölümde altı alt test yer almaktadır. Uygulaması 1 – 1,5 saat sürmektedir.

Sözel Zeka Grubuna ait alt testler:

 • Genel Bilgi,
 • Benzerlikler,
 • Aritmetik,
 • Sözcük Dağarcığı,
 • Yargılama,
 • Ek test olarak Sayı Dizisidir.

Performans Zeka Grubuna ait alt testler ise:

 • Resim Tamamlama,
 • Resim Düzenleme,
 • Küplerle Desen,
 • Parça Birleştirme,
 • Şifre,
 • Ek test olarak Labirentler’dir.

Sözel Bölüm Alt Testleri:

Genel Bilgi: Okul öğrenmesini ve genel bilgisini ölçen soruları cevaplamasını gerektiren alt testtir.

Benzerlikler: Soyutlama yapabilme ve kategorik düşünebilmeyi ölçen iki nesne, iki durum, iki olay, iki kavram arasındaki ortak özelliği bulmasını gerektiren testtir.

Aritmetik: Matematik becerilerini hesaplama ve matematik ile ilgili problemleri çözmesini gerektiren testte Alaz yaşıtlarının %91 ini geride bırakarak üstün bir başarı elde etmiştir.

Kelime Dağarcığı: İfade edici dil becerilerini ve dil bilgisini ölçen, kelimeleri sözel olarak tanımlamasını gerektiren testtir.

Yargılama: sosyal normları ve toplumsal gereklilikleri anlamasını ölçen günlük yaşama dair beceri bilgisini sergilemesini gerektiren testtir.

Kelime Dağarcığı: İfade edici dil becerilerini ve dil bilgisini ölçen, kelimeleri sözel olarak tanımlamasını gerektiren testtir.

Sayı Dizisi: Kısa süreli işitsel belleğini ölçen, duyduğu sayıları tekrarlamasını gerektiren testtir.

 

Performans Bölümü Alt Testleri:

Resim Tamamlama: Görsel farkındalık, görsel tanımlama ve uzun süreli görsel bellek becerilerini ölçen gördüğü resimlerdeki eksiklikleri bulmasını gerektiren testtir.

Resim Düzenleme: Neden- sonuç ilişkisi kurma, sıralama yapma, zaman algısı ve zamansal sıralama becerilerini ölçen, olayları oluş sırasına göre sıralaması gereken testtir.

Küplerle Desen: Bütünden parçaya analiz yapabilme, sözel olmayan alanda kavramlaştırma yapabilme ve görsel-mekansal algıyı ölçen küplerle örnek modele göre kopyalama yapabilmesini gerektiren testtir.

Parça Birleştirme: Duyusal motor geri bildirimden faydalanabilme, parçalar arası ilişkiyi tahmin edebilme ve esnekliği ölçen, parçaları birleştirerek bir yap-boz yapmasını gerektiren testtir.

Şifre: Kısa süreli görsel bellek, kağıt-kalem becerileri ve psikomotor hızını ölçen, sayı ve şekilleri eşlemesini gerektiren testtir.

Labirentler: Görsel-mekansal alanda planlama yapabilme becerisini ölçen labirentlerde çıkışa gidebilmesini gerektiren testtir.

Testörlerimiz Wisc-R zeka testi nin Türk Psikologlar Derneği (TPD) onaylı uygulayıcı sertifikasına sahiptir. Randevu için bağlantıdan merkezimize ulaşabilirsiniz.